Privacyverklaring

Verwerkingsdoeleinden


Schoonheidsinstituut Liese verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en afsprakenbeheer (o.a. klantenadministratie en opvolgen van afspraken).

Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden


Er worden geen gegevens overgemaakt aan derden.

Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@schoonheidsinstituut-liese.be.

Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De klant kan zich hiervoor uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@schoonheidsinstituut-liese.be.

Klacht


De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).